Wszystko czego potrzebujesz w jednym miejscu!

Cła i podatki importowe oraz eksportowe w Chinach

Jedną z najważniejszych kwestii dotykających firm handlujących z Chinami jest kwestia podatków i ceł nakładanych na dobra importowane do i eksportowane z tego kraju. Jest to skomplikowany temat, a stawki i przepisy oczywiście są różne w zależności od tego, o jakim produkcie mowa. Istnieją jednakowoż pewne generalne zasady, których podatnik może się trzymać, a poniżej wymieniamy najważniejsze kwestie dotyczące zagranicznych firm płacących podatki w Chinach.

Importowanie dóbr do, oraz eksportowanie ich z Chin, generalnie wiąże się z trzema rodzajami podatków:

 1. 1. Podatek od towarów i usług (VAT);
 2. 2. Akcyza; oraz
 3. 3. Cło.

1. Podatek VAT za dobra importowane
Dobra importowane do Chin są obciążone podatkiem VAT, a stawki podatkowe są takie same jak na rynku krajowym (tj. 17%, a dla niektórych dóbr 13%). Podatek ten płaci się podczas odprawy celnej.

VAT naliczony nałożony na dobra importowane może być użyty do obliczenia VAT-u należnego podczas sprzedaży dóbr na rynku krajowym.

2. Akcyza za dobra importowane
Dobra obłożone akcyzą to m.in. produkty luksusowe, takie jak wysokiej klasy zegarki, nieodnawialne produkty naftowe, takie jak olej napędowy, jak również wysokiej klasy produkty użytkowe, takie jak samochody osobowe lub motocykle.

Akcyza importowa jest naliczana albo według wartości, albo na podstawie ilości, przy czym stawki podatkowe bardzo się od siebie różnią. Akcyzę należy zapłacić do 15 dni od wystawienia przez Urząd Celny odpowiedniego akcyzowego rachunku zapłaty.

3. Cła
Cła występują zarówno w formie ceł importowych oraz eksportowych, a obłożone nimi jest 8 238 produktów, wg Planu Implementacji Taryf Celnych w Chinach na rok 2013 („Plan Taryfowy 2013”) . Cła naliczane są albo według wartości, albo na podstawie ilości.

Cła importowe
Stawki podatkowe na dobra importowane składają się z:

 • Stawek Największego Uprzywilejowania (MFN);
 • Stawek Konwencjonalnych;
 • Specjalnych stawek preferencyjnych;
 • Stawek generalnych;
 • Stawek Kontyngentu Taryfowego (TRQ); oraz
 • Stawek tymczasowych.

Stawki Największego Uprzywilejowania
Stawki Największego Uprzywilejowania są najczęściej stosowanymi stawkami podatku importowego. Są znacznie niższe niż stawki generalne dotyczące państw spoza kręgu Największego Uprzywilejowania. Dotyczą one następujących dóbr:

 • Dóbr importowanych do Chin z krajów członkowskich Światowej Organizacji Handlu;
 • Dóbr pochodzących z państw lub terytoriów, które podpisały bilateralne umowy handlowe z Chinami, w których zawarte zostały zapisy o traktowaniu ich na takich samych zasadach jak w przypadkach państw z grupy Największego Uprzywilejowania; oraz
 • Dóbr pochodzących z Chin.

Stawki konwencjonalne
Stawki konwencjonalne dotyczą dóbr importowanych pochodzących z krajów lub terytoriów, które zawarły umowy handlu regionalnego zawierające zapisy o preferencyjnych warunkach stawek cłowych w Chinach. Zgodnie z Planem Taryfowym 2013:

 • 1 875 dóbr importowanych pochodzących z Korei Południowej, Indii, Sri Lanki, Bangladeszu, oraz Laosu podchodzi pod stawki konwencjonalne Umowy Handlowej Azja-Pacyfik.
 • Pewne produkty pochodzące z państw członkowskich Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodzniej (ASEAN), Chile, Pakistanu, Nowej Zelandii, Singapuru, Peru i Kostaryki wyceniane są wg stawek konwencjonalnych w przypadku obecności odpowiednich umów handlowych.
 • Niektóre dobra importowane z Hong Kongu, Makau i Tajwanu rozliczane są bezcłowo.

Specjalne stawki preferencyjne
Specjalne stawki preferencyjne dotyczą dóbr importowanych pochodzących z krajów związanych umowami handlowymi zakładającymi zastosowanie specjalnych stawek preferencyjnych w Chinach. Z reguły są one niższe od Stawek Największego Uprzywilejowania oraz stawek konwencjonalnych.

Według Planu Taryfowego 2013, stawki te dotyczą również niektórych dóbr pochodzących z 40 Krajów Najmniej Rozwiniętych wg klasyfikacji ONZ. Na liście tej są m.in. Rwanda, Etiopia i Afganistan.

Stawki generalne
Stawki generalne dotyczą dóbr importowanych pochodzących z krajów lub terytoriów niebędących częścią żadnej umowy handlowej, lub dóbr nieznanego pochodzenia.

Stawki Kontyngentu Taryfowego
Dobra importowane wewnątrz Kontyngentu Taryfowego poddawane są niższym stawkom celnym. Na przykład, według Planu Taryfowego 2013, stawka podatkowa Kontyngentu Taryfowego na import pszenicy wynosi 1% - znacznie mniej niż stawka największego uprzywilejowania wynosząca 65% lub stawka generalna równa 80%.

Stawki tymczasowe
Okazjonalnie Chiny ustalają tymczasowe stawki podatkowe na pewne konkretne importowane dobra. Aby wzmóc skalę importu oraz zaspokoić krajowy popyt w 2013 roku, Chiny wprowadziły tymczasowe stawki podatkowe niższe od stawek największego uprzywilejowania na ponad 780 importowanych produktów, m.in. na przyprawy, rozruszniki serca, mleka w proszku dla dzieci, oraz surowce, takie jak kaolin, lucerna i edredon.

Inne rodzaje stawek
Możliwe jest zastosowanie znacznie wyższych stawek podatkowych w oparciu o chińskie przepisy dotyczące środków bezpieczeństwa, anty-dumpingowych, oraz anty-subwencyjnych. Taryfy odwetowe mogą również być stosowane wobec produktów pochodzących z krajów łamiących umowy handlowe z Chinami.

Miejsce pochodzenia
Aby móc ustalić odpowiednią stawkę podatkową, konieczne jest wpierw ustalenie miejsca pochodzenia dóbr. Chińskie przepisy dotyczące miejsca pochodzenia dóbr stanowią, że miejscem ich pochodzenia są kraje (lub terytoria) będące miejscem, z którego dobra te pochodzą w całości, np. żywe zwierzęta urodzone i wyhodowane, rośliny zebrane, lub minerały wydobyte w danym kraju.

W przypadkach, w których dobra są produkowane w dwóch lub większej ilości krajów lub terytoriów, kraj lub terytorium, w którym dobra te przechodzą ostatnią zasadniczą przemianę lub ukończenie, jest ich krajem pochodzenia.

Podstawowym kryterium ustalania „zasadniczej przemiany” jest zmiana w klasyfikacji taryfowej. Dodatkowymi kryteriami ustalania „zasadniczej przemiany” są m.in. metoda procentu ad valorem, która testuje procent od wartości dodanej w procesie produkcji lub przetwarzania odbywającym się w kraju innym niż kraj, z którego oryginalnie pochodzi materiał.

Przetwarzanie i odpowiednie obchodzenie się z dobrami w celach bezpieczeństwa, anty-dumpingowych i anty-subwencyjnych nie będzie brane pod uwagę przy rozliczeniu. Urząd Celny ma prawo zażądać certyfikatu pochodzenia, tj. dokumentu wydanego przez kraj lub terytorium eksportujące określającego miejsce pochodzenia dóbr.

Zwolnienie od cła
Zwolnienie od cła może wystąpić w formie zwolnienia ustawowego, zwolnienia opartego na polityce (lub specjalnego zwolnienia taryfowego), oraz zwolnienia tymczasowego. Niektórymi przedmiotami zwolnionymi od cła w oparciu o zwolnienie ustawowe są:

 • Wysokość cła do zapłaty za jedną partię towaru, jeśli wynosi ona mniej niż 50 RMB.
 • Materiały reklamowe i próbki handlowe bez żadnej wartości komercyjnej.

Niektóre dobra są zwolnione od cła, jeśli są one ponownie eks- lub importowane w przeciągu 6 miesięcy od eksportu lub importu, na przykład:

 • Dobra wystawowe, lub używane na wystawach, targach handlowych, konferencjach, lub innych tego typu wydarzeniach.
 • Narzędzia, sprzęt i przedmioty używane podczas badań naukowych oraz w celach edukacyjnych lub medycznych.
 • Inne dobra używane w celach niekomercyjnych.

Pod zwolnienie oparte na polityce podchodzą:

 • Zaopatrzenie naukowo-edukacyjne;
 • Specjalne produkty dla niepełnosprawnych;
 • Zaopatrzenie do walki z biedą oraz datki charytatywne;
 • Produkty przemysłu przetwórczego; oraz
 • Dobra, którymi handluje się w strefach wolnego handlu oraz strefach przetwórstwa eksportowego.

W szczególnych przypadkach, Rada Państwa może tymczasowo zwolnić z opłaty celnej niektóre kategorie dóbr.

Wartość Opłaty Celnej importowanych dóbr
Wysokość podatku importowego oraz cła, które należy zapłacić, obliczana jest w oparciu o cenę lub wartość importowanego dobra. Wartość ta nazywa się Wartość Opłaty Celnej (WOC). WOC jest ustalana na podstawie ceny transakcyjnej dóbr – tj. konkretnej ceny, bezpośrednio lub pośrednio płaconej przez krajowego kupca zagranicznemu sprzedawcy, z kilkoma drobnymi modyfikacjami.

W WOC wlicza się koszty związane z transportem oraz składki ubezpieczeniowe zapłacone za dobra przed dostarczeniem ich do miejsca docelowego w Chinach. Cła importowe oraz podatki pobierane przez Urząd Celny nie wliczają się do WOC.

Obliczanie podatków importowych oraz należnych ceł.
Podatki importowe oraz cła mogą być obliczone, znając WOC oraz stawki podatkowe dóbr. Można do tego celu użyć następujących formuł:

1. Podatek VAT

 • VAT należny = Łączna cena podlegająca opodatkowaniu × Stawka VAT

Łączną cenę podlegającą opodatkowaniu można obliczyć w następujący sposób:

 • Łączna cena podlegająca opodatkowaniu = WOC + Cło importowe + Akcyza; lub
 • Łączna cena podlegająca opodatkowaniu = (WOC + Cło importowe) / (1 – Stawka akcyzy)

2. Akcyza

Na podstawie wartości:

 • Należna akcyza = Łączna cena podlegająca opodatkowaniu × Stawka akcyzy
 • Łączna cena podlegająca opodatkowaniu = (WOC + Cło importowe) / (1 – Stawka akcyzy)

Na podstawie ilości:

 • Należna akcyza = Ilość opodatkowanych dóbr × Wysokość podatku na jednostkę

Formuła złożona:

 • Należna akcyza = Łączna cena podlegająca opodatkowaniu × Stawka akcyzy + Ilość opodatkowanych dóbr × Wysokość podatku na jednostkę
 • Łączna cena podlegająca opodatkowaniu = (WOC + Cło importowe + Ilość opodatkowanych dóbr × Wysokość podatku na jednostkę) / (1- stawka akcyzy)

3. Cła importowe

Na podstawie wartości:

 • Należne cło = WOC × Stawka taryfowa

Na podstawie ilości:

 • Należne cło = Ilość importowanych dóbr × Wysokość cła na jednostkę

Formuła złożona:

 • Należne cło = WOC x Stawka taryfowa + Ilość importowanych dóbr x Wysokość cła na jednostkę

Podatki importowe oraz należne cła powinny być obliczane w Yuanach (RMB) z użyciem kursów wymiany walut publikowanych przez Ludowy Bank Chin.

Cła eksportowe
Cła eksportowe dotyczą tylko niektórych produktów surowcowych oraz półproduktów. W 2013 roku Chiny wciąż nakładają tymczasowe podatki na eksport, m.in. węgla, ropy naftowej, chemicznych nawozów oraz stopów żelaza, aby konserwować zapasy surowców.

Podstawa podatkowa pod cła eksportowe jest taka sama jak pod cła importowe – WOC. WOC na potrzeby eksportu oparta jest na cenie transakcyjnej, tj. na cenie, którą zagraniczny kupiec płaci krajowemu sprzedającemu. Cła eksportowe, koszty związane z transportem oraz składki ubezpieczeniowe wchodzące w życie po załadowaniu towaru do eksportu, jak również prowizje płacone przez sprzedającego nie są wliczane.

Powrót do spisu artykułów

© 2013 Impex Consulting sp. z o.o.