W naszej ofercie znajdziesz to czego potrzebujesz

O F E R T A
ADMINISTROWANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
I PROWADZENIA DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ
I INNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

A
Opracowanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w firmie,

B
Wprowadzanie, dekretowanie i księgowanie danych z dokumentów źródłowych do programu komputerowego,

C
Prowadzenie ewidencji rachunkowych i podatkowych:

 • zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych,
 • zestawienia obrotów i sald kont analitycznych,
 • prowadzenie księgi głównej,
 • prowadzenie ksiąg pomocniczych,
 • prowadzenie dziennika zapisów księgowych,
 • rejestry sprzedaży i zakupów VAT,
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • prowadzenie planów amortyzacji,
 • sporządzanie dowodów OT i LT,
 • rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdów,
 • rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych,
 • sporządzanie i rozliczanie dokumentacji inwentaryzacji,
 • rozliczanie dokumentów magazynowo-materiałowych, produkcji w toku, wycena produktów gotowych ( nie sprzedanych )
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń.

D
Sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych:

 • CIT 2 – comiesięczne ustalanie dochodu firmy, jako podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
 • PIT 4 – comiesięczne ustalanie dochodu pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, jako podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • Deklaracje ZUS – comiesięczne ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, składanie deklaracji DRA, RCA, RSA, RZA
 • Deklaracje ZUS IRB o wysokości wypłaconych świadczeń z ubez-pieczenia społecznego - rocznie,
 • VAT 7 – comiesięczne ustalanie podstawy opodatkowania podatkiem VAT wraz ze składaną deklaracją podatku VAT
 • VAT UE – deklaracja kwartalna o obrocie towarowym z Unią Europejską (wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów i wewnątrzwsólnotowe dostawy towarów)
 • PIT 11, PIT 40 – roczne deklaracje o dochodzie pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
 • PCC 1 – deklaracja podatku od czynności cywilnoprawnej (np. Umowa kupna – sprzedaży, umowa pożyczki, zmiany umowy spółki, itp.) – każdorazowo po dokonaniu czynności cywilnoprawnej
 • PFRON – deklaracja opłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w przypadku zatrudniania pracowników w łącznej wysokości powyżej 25 etatów)
 • Roczna Deklaracja podatku od nieruchomości (jeśli spółka posiada nieruchomości)
 • NIP-1; NIP-3, VAT-R – aktualizacje dokumentów zgłoszeniowych do Urzędu Skarbowego – każdorazowo po zmianie;
 • REGON – aktualizacje dokumentów zgłoszeniowych w Głównym Urzędzie Statystycznym – każdorazowo po zmianie
 • Aktualizacje ZUS: ZFA, ZIPA, ZUA, ZWUA, ZZA, ZCZA - każdorazowo przy zmianie danych firmy lub zatrudnionych pracowników, zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i wymeldowywanie z ubezpieczenia społecznego każdego pracownika.
 • Miesięczne Raporty imienne dla pracowników RMUA - informacja o wynagrodzeniach i składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • Deklaracje do Narodowego Banku Polskiego – w przypadku, gdy wspólnikiem spółki są zagraniczne osoby prawne lub fizyczne.

E
Sporządzanie rocznych Sprawozdań Finansowych przewi-dzianych ustawą o rachunkowości:

 • Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego
 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat,
 • Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego,
 • Tabela zmian w kapitałach własnych,
 • Wycena pozycji bilansowych na koniec roku obrachunkowego,
 • Sprawozdanie z ruchu środków trwałych,
 • Ustalenie rocznej podstawy opodatkowania podatkiem docho-dowym od osób prawnych,
 • Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego firmy,
 • Rejestracja Sprawozdania Finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym i w Urzędzie Skarbowym.

F
Sporządzanie sprawozdań GUS – wg żądań Głównego Urzędu Statystycznego.

G
Sporządzanie dokumentacji księgowej (wydruki i numerowanie wprowadzonych dokumentów oraz ich archiwizowanie),

H
Zarządzaniem internetowym rachunkiem bankowym w zakresie:

 • sporządzania przelewów bankowych dla płatności podatków,
 • sporządzanie przelewów bankowych dla płatności składek ZUS,
 • sporządzanie przelewów bankowych dla rozrachunków z pracownikami z tytułu płac,
 • sporządzanie przelewów bankowych dla rozrachunków z kontrahentami,
 • sporządzanie przelewów bankowych dla rozrachunków zagranicznych,

I
Bieżąca analiza, monitorowanie i raportowanie zobowiązań i należności.

J
Działania na rzecz windykacji należności:

 • monitorowanie dłużników,
 • raportowanie przeterminowanych należności,
 • sporządzanie wezwań do zapłaty,
 • wystawianie not odsetkowych,
 • żądanie potwierdzanie sald;

K
Obsługa organizacyjna i prawna, a w szczególności:

 • opiniowanie zawieranych umów zewnętrznych,
 • sporządzanie projektów umów własnych,
 • przygotowywanie dokumentacji do przetargów,
 • przygotowywanie dokumentacji kredytowych,
 • konsultacje gospodarcze wg potrzeb klienta,
 • rozwiązywanie problemów klienta,
 • pełnienie roli pełnomocnika klienta w Urzędach – załatwianie spraw klienta,
 • obsługa kontroli urzędów i instytucji.
 • prowadzenie dokumentacji spółki (Księga Udziałów, Księga Protokołów Zgromadzeń wspólników, Księga Uchwał, protokoły posiedzeń zarządu spółki, organizowanie zgromadzeń wspólników spółki,

L
Prowadzenie spraw pracowniczych , a w szczególności:

 • sporządzanie umów o pracę i aneksów do umów,
 • sporządzanie umów o kontrakty menadżerskie,
 • sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło,
 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie list zasiłkowych,
 • sporządzanie dokumentacji zasiłkowej (wnioski o zasiłki z ubezpieczenia społecznego),
 • prowadzenie dokumentacji związanej z absencją pracowników,
 • sporządzanie deklaracji ZUS i ich elektroniczny przekaz do ZUS,
 • prowadzenie kartoteki wynagrodzeń i kart ewidencji czasu pracy,
 • prowadzenie akt pracowniczych,
 • przyjmowanie i zwalnianie pracowników,
 • prowadzenie spraw bhp,
 • wystawianie zaświadczeń i innych dokumentów na prośbę pracowników.
 • sporządzanie dokumentacji emerytalnej i rentowej pracowników (ZUS-RP-7 i inne)
 • sporządzanie dokumentacji dot. kapitału początkowego.

M
Sporządzanie analiz ekonomicznych wg potrzeb Klienta.